Regulamin

CZŁONKOWSKI TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH PRZY ZACHĘCIE – NARODOWEJ GALERII SZTUKI („REGULAMIN”)

§ 1

Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki („TZSP”) oraz przywileje oferowane przez TZSP swoim członkom w związku z opłacaniem przez nich składek członkowskich.

§ 2

 1. Regularne opłacanie składek członkowskich należy do podstawowych obowiązków statutowych członka TZSP.
 2. O wysokości składki członkowskiej danego członka TZSP, w tym o jej zmianie, decyduje każdorazowo Zarząd TZSP w drodze uchwały.
 3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi pełnomocnik Zarządu TZSP.

§ 3

 1. Niniejszy Regulamin ustanawia dwa poziomy członkostwa oferowane przez TZSP członkom zwyczajnym oraz członkom wspierającym TZSP: Przyjaciel Zachęty, Mecenas Zachęty, Patron Zachęty.
 1. Składkę członkowską dla poziomu członkostwa „Przyjaciel Zachęty” ustala się na 120 zł rocznie. Członkowi TZSP posiadającemu status „Przyjaciela Zachęty” przysługują następujące przywileje w danym roku abonamentowym:
  a) bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy w Zachęcie;
  b) udział (wraz z osobą towarzyszącą) w spotkaniach organizowanych przez TZSP;
  c) zniżka w Księgarni Artystycznej Zachęty w wysokości 10% oraz zniżka na wydawnictwa Zachęty w wysokości 20%, na wszystkie produkty i asortyment.
 2. Składkę członkowską dla poziomu „Mecenas Zachęty” ustala się na 1500 zł rocznie. Członkowi TZSP posiadającemu status „Mecenasa Zachęty” przysługują następujące przywileje w danym roku abonamentowym:
  a) bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy w Zachęcie;
  b) udział (wraz z osobą towarzyszącą) w spotkaniach organizowanych przez TZSP;
  c) zniżka w Księgarni Artystycznej Zachęty w wysokości 10% oraz zniżka na wydawnictwa Zachęty w wysokości 20%, na wszystkie produkty i asortyment;
  d) udział w specjalnie organizowanych wyjazdach na wybrane corocznie targi sztuki;
  e) udział w losowaniu 3 zaproszeń na wernisaż w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki i Biennale Architektury w Wenecji;
  f) zorganizowanie przez TZSP raz w roku abonamentowym oprowadzania przez przewodnika po dowolnie wybranej wystawie w Zachęcie dla 15 gości;
  g) jednorazowe wynajęcie pokoju konferencyjnego Zachęty na spotkanie dla do 20 osób (obejmujące tylko koszty administracyjne związane z wynajęciem);
  h) możliwość wymienienia w rocznym raporcie z działalności TZSP.
 3. Składkę członkowską dla poziomu „Rada Patronów” ustala się na 10 000 PLN rocznie. Członkowi TZSP posiadającemu status „Patrona Zachęty” przysługują następujące przywileje w danym roku abonamentowym:
  a) bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy w Zachęcie;
  b) udział (wraz z osobą towarzyszącą) w spotkaniach organizowanych przez TZSP;
  c) zniżka w Księgarni Artystycznej Zachęty w wysokości 10% oraz zniżka na wydawnictwa Zachęty w wysokości 20%, na wszystkie produkty i asortyment;
  d) udział w specjalnie organizowanych wyjazdach na wybrane corocznie targi sztuki;
  e) zorganizowanie przez TZSP raz w roku abonamentowym oprowadzania przez przewodnika po dowolnie wybranej wystawie w Zachęcie dla 15 gości;
  f) jednorazowe wynajęcie pokoju konferencyjnego Zachęty na spotkanie dla do 20 osób (obejmujące tylko koszty administracyjne związane z wynajęciem);
  g) możliwość wymienienia w rocznym raporcie z działalności TZSP;
  h) zagwarantowanego udziału w dniach prasowych Biennale Sztuki i Biennale Architektury w Wenecji oraz preview wszystkich najważniejszych targów sztuki w Europie i na świecie;
  i) udziału w corocznej uroczystej z dyrekcją Zachęty i zaproszonymi artystami udziału w organizowanych 2 razy do roku wizytach w pracowniach artystów;
  j) specjalnego prezentu od Galerii Niuans przy odbiorze karty członkowskiej;
  k) możliwości wyróżnienia w Raporcie Rocznym Zachęty
 1. W przypadku członka wspierającego TZSP będącego osobą prawną przywileje określone odpowiednio w § 3 pkt 2 lit. a) i b) oraz § 3 pkt 3 lit. a), b), d) i g) powyżej, przysługują jednemu wyznaczonemu przez członka TZSP pracownikowi/reprezentantowi osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 2. Każdy członek TZSP, wedle własnego wyboru, może zapłacić również inną kwotę składki członkowskiej aniżeli te wskazane w § 3 pkt 2 oraz § 3 pkt 3 powyżej. W takim przypadku opłacenie składki członkowskiej w kwocie od 120 zł do 1499 zł powoduje uzyskanie przez człnka statusu Przyjaciela Zachęty i przywilejów właściwych temu statusowi wskazanych § 3 pkt 2 powyżej. Wpłacenie składki w wymiarze 1500 zł lub wyższej powoduje uzyskanie przez członka statusu Mecenasa Zachęty i przywilejów właściwych temu statusowi wskazanych § 3 pkt 3 powyżej.

§ 4

 1. Składka członkowska opłacana jest:
  a) za cały rok z góry, w ciągu 15 dni od uzyskania statusu członka TZSP lub
  b) miesięcznie z dołu, do końca każdego miesiąca kalendarzowego.
 1. Składka członkowska opłacana jest przelewem na konto bankowe TZSP o numerze 46 1020 1097 0000 7002 0109 2741.
 2. Rok abonamentowy trwa od września do sierpnia następnego roku. Uzyskanie statusu członka TZSP i opłacanie składek możliwe jest jednakże w dowolnym momencie. Składka członkowska należy się w pełnej wysokości od pierwszego miesiąca, w którym dana osoba lub podmiot uzyskała status członka TZSP.
 3. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty imię i nazwisko lub pełną nazwę członka, którego składka członkowska dotyczy.
 4. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 4 pkt 4 powyżej, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia. Do czasu ustalenia danych osoby lub podmiotu, którego składa członkowska dotyczy, składkę członkowską traktuje się jako nieopłaconą.
 5. Nieopłacenie składki członkowskiej przez członka TZSP za trzy kolejne miesiące w danym roku abonamentowym powoduje automatyczne zawieszenie przywilejów członka TZSP przysługujących mu zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu do czasu uiszczenia zaległych składek lub do czasu pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd TZSP wniosku członka złożonego na podstawie § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 5

 1. W wyjątkowych sytuacjach i uzasadnionych okolicznościach członek TZSP może wystąpić do Zarządu TZSP z pisemnym umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w Regulaminie lub w przypadku uprzedniego nieopłacania składek członkowskich o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.
 2. W przedmiocie wniosku członka wskazanego § 5 pkt 1 powyżej Zarząd TZSP podejmuje decyzję w formie uchwały. Uchwała Zarządu TZSP określa, czy i na jakich zasadach prośba członka TZSP została uwzględniona.
 3. Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach zgodnie z niniejszym § 5 nie zwalnia danego członka z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Ewidencja składek członkowskich TZSP prowadzona przez pełnomocnika Zarządu TZSP wskazanego w § 2 pkt 3 powyżej jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka TZSP w sprawach składek członkowskich, w tym przywilejów przysługujących członkowi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Na podstawie prowadzonej ewidencji składek członkowskich TZSP, pełnomocnik Zarządu TZSP wskazany w § 2 pkt 3 powyżej sporządza wykaz członków TZSP, którzy uiścili składkę członkowską, ze wskazaniem okresu, za który składka została opłacona.
 3. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Członek TZSP ma prawo zwrócić się do Zarządu TZSP o weryfikację prawidłowości sporządzenia ewidencji składek członkowskich TZSP w zakresie dotyczącym jego osoby i opłacanych przez niego składek członkowskich.
 5. Zarząd TZSP ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
 6. W sytuacjach losowych członka mających wpływ na możliwość uiszczenia składki Zarząd TZSP może podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczania składki.

§ 7

 1. Członkowie Honorowi TZSP są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 2. Członkom Honorowym TZSP nie przysługują przywileje wskazane w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 8

Dokładna wysokość składki dla członka zwyczajnego oraz członka wspierającego TZSP ustalana jest w drodze uchwały Zarządu TZSP na podstawie § 38 pkt 10 Statutu TZSP.

§ 9

Zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy stanowi podstawę skreślenia z listy członków na podstawie § 22 pkt 2 Statutu TZSP.

§ 10

 1. Członek TZSP skreślony z listy członków TZSP z powodu nieopłacania składek członkowskich może starać się o ponowne przyjęcie do w poczet członków TZSP, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z uiszczaniem składek członkowskich.
 2. Warunkiem ponownego przyjęcia w poczet członków TZSP jest uiszczenie zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zaleganie z opłatą składek.

§ 11

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Zarząd TZSP kierując się obowiązującymi przepisami prawa, Statutem TZSP oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków TZSP.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków TZSP.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia niniejszego Regulaminu została podjęta w dniu 10.06.2021.
Polityka prywatności | Regulamin