Doroczne walne zebranie członków Towarzystwa 10 czerwca 2021 o 18.30

Na zebraniu omówimy sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2020 roku oraz plany na najbliższe półrocze. Odbędzie się głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz  absolutorium dla Zarządu za rok 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami przed walnym zebraniem.

Osoby, które nie będą mogły być obecne na zebraniu, mogą być reprezentowane przez pełnomocnika.  Wzór pełnomocnictwa znajduje się wraz z innymi dokumentami.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

  1. Powitanie przez członków Zarządu;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej;
  3. Sporządzenie listy obecności;
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w 2020 roku;
  5. Przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego za rok 2020
  6. Głosowanie za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2020 rok
  7. Głosowanie za absolutorium dla Zarządu za 2020 rok
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020
  9. Omówienie planów na latach 2021 – 2022
  10. Wolne wnioski

Zachęta_Bilans_wersja skrócona – 2020r

Zachęta_Rachunek zysków i strat_ 2020r

Uchwała nr 1

Pełnomocnictwo

Pozostałe wydarzenia

Polityka prywatności | Regulamin